loading

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Od 1 września 2014 r. rozszerzyliśmy naszą ofertę o Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

CZYM JEST WWRD? 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. 

WWRD obejmuje również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

DLA KOGO?

Zakres Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia lub słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Duże znaczenie ma udzielenie dziecku pomocy w najwcześniejszym etapie rozwoju, umożliwia to bowiem uzyskanie najlepszych efektów. Przygotowuje dziecko do podjęcia nauki szkolnej w systemie szkoły masowej, w klasach integracyjnych lub szkole specjalnej – w zależności od możliwości oraz potrzeb dziecka.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci z problemami rozwojowymi (od momentu ich wykrycia do podjęcia nauki w szkole) :

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • z autyzmem
 • zaburzeniami w komunikowaniu się
 • z zaburzeniami zachowania
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem.

NASZA BAZA

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w dwóch dostosowanych do potrzeb dzieci salach, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt umożliwiający terapię metodą Integracji Sensorycznej oraz pomoce dydaktyczne do terapii logopedycznej, stymulacji polisensorycznej i ogólnorozwojowej. 

NASI SPECJALIŚCI

Zajęcia  prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • specjalistę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
 • terapeutę Integracji Sensorycznej,
 • logopedę o specjalności wczesna interwencja logopedyczna,
 •  oligofrenopedagogów.

Terapeuci w naszej placówce wciąż podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Każdy z terapeutów jest przeszkolony z zakresu wspomagającej i alternatywnej komunikacji (AAC).

ZADANIA ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 1. Ustalenie harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia rodziny dziecka.
 2. Opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem pomocy rodzinie (program tworzony jest w oparciu o zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wywiad z rodziną dziecka oraz diagnozę specjalistów z Zespołu WWRD).
 3. Realizacja Programu i analizowanie skuteczności podejmowanych działań w ramach pomocy dziecku i rodzinie.
 4.  Wprowadzanie potrzebnych modyfikacji we wcześniej opracowanym Programie oraz planowanie dalszych kroków postępowania..

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.