loading

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych -„Szansa”

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, którego podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia i wspierania rozwoju niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym.

Adres:
Kębło 7
24-160 Wąwolnica

tel/ fax: 81 882 50 11

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000204725
Regon – 432715641
NIP – 716 277 93 71
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

nr konta: – 21 8733 0009 0016 5190 2000 0010

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

 • przewodniczący: Olga Rukasz-Kurzeja
 • zastępca przewodniczącego: Barbara Chmielnicka
 • sekretarz: Aneta Kruszyńska-Misiak
 • skarbnik: Agnieszka Duńska
 • członek: Anna Barańska

Adres e-mail stowarzyszenia: keblo.szansa@gmail.com


Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA” obecnie liczy 30 członków.

Główne cele działalności Stowarzyszenia:

 1. Niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym umysłowo, dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym.
 2. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych, sytuacji materialnej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych oraz zapobieganie izolacji tych osób
 3. Wszechstronna aktywizacja oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, tworzenie osobom niepełnosprawnym równych szans na drodze do ich rozwoju oraz usamodzielniania się ekonomicznego.
 4. Rozwijanie samopomocowego ruchu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz wobec tych osób.
 5. Prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, na rynku pracy, ich potrzeb oraz stosowania skutecznych metod rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych.
 6. Aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej.
 8. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, osoby dorosłe, w tym osoby niepełnosprawne.
 9. Promocja i profilaktyka zdrowia.
 10. Szerzenie praw człowieka, zasad tolerancji, wiedzy na temat niepełnosprawności oraz idei przestrzegania tychże praw i zasad.
 11. Promocja i popieranie idei wyrównywania szans w zakresie rozwoju społecznego.
 12. Podejmowanie działań na rzecz środowisk zagrożonych patologią.
 13. Promocja i organizacja wolontariatu, w tym zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności.
 14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku.
 15. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 16. Promowanie współpracy transgranicznej; wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży, osób dorosłych w tym niepełnosprawnych w ramach upowszechniania kultury i edukacji.

AKTUALNOŚCI


Trening Umiejętności Społecznych. „Trening czyni Mistrza” – podsumowanie zadania publicznego.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego, realizowane za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Dobiegł końca projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych –„SZANSA” pt. „Trening czyni mistrza” realizowanego od 01.09.2022 r. do 10.12.2022 r. Podczas naszych spotkań dzieci i młodzież miała okazję lepiej poznać siebie, zdobyć nowe doświadczenia i nauczyć się radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy uczestników Treningu Umiejętności Społecznych do rozwijania swoich talentów, umiejętności, zainteresowań oraz nawiązywania nowych relacji koleżeńskich. Liczymy, że nasze wspólne zajęcia podobały się wszystkim i w 2023 roku spotkamy się z Wami ponownie. 

Koordynator projektu Grażyna Chudy 

Zdjęcia z wydarzenia (kliknij tutaj)


Szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej Picture Exchange Communication System (PECS).

W dniach 7-8 października 2022 r. Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA” w Kęble zorganizowało bezpłatne szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej Picture Exchange Communication System (PECS) dla  nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów z powiatu puławskiego, lubelskiego, lubartowskiego i opolskiego pracujących z osobami z niepełnosprawnością. 

Zdjęcia z wydarzenia (kliknij tutaj).


Szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej Picture Exchange Communication System (PECS).

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego.

W dniach 7-8 października 2022 r. w naszym Ośrodku odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej Picture Exchange Communication System (PECS). Realizowane zadanie współfinansowane jest ze środków Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Szkolenie przeznaczone jest dla 30 osób: nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów z powiatu puławskiego, lubelskiego, lubartowskiego i opolskiego – wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „SZANSA”, którzy na co dzień pracują w SOSW w Kęble oraz zainteresowani szkoleniem specjaliści z innych placówek oświatowych.

Więcej informacji (kliknij tutaj).


TRENING CZYNI MISTRZA –

zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego, realizowane za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA” w ramach realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”w okresie od 01.09.2022 r. do 10.12.2022 rbędzie prowadzić Trening Umiejętności Społecznych dla 13 osób z niepełnosprawnością (dzieci w wieku od 5 do 14 lat oraz młodzieży w wieku od 18 do 24 lat) z terenu Województwa Lubelskiego.

Zadanie będzie realizowane na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego: Kębło 7, 24-160 Wąwolnica.

Więcej informacji (kliknij tutaj).
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020 (kliknij tutaj)


„Bawimy się z Fundacją PZU”

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „Szansa” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble zrealizowało projekt budowy placu zabaw na terenie ośrodka. Głównym partnerem projektu była Fundacja PZU.  

Członkowie stowarzyszenia podjęli się zadania zorganizowania placu zabaw, gdzie dzieci i młodzież będzie się bawić i jednocześnie wzmacniać poczucie beztroskiego dzieciństwa, tak bardzo zachwianego z powodu ograniczeń wynikających z pandemii. Realizacja projektu stworzyła obszar do zabawy oraz strefę wypoczynku. Nasi uczniowie często mają zaburzenia integracji sensorycznej i potrzebują stymulacji ruchowej. Dzięki huśtawkom oraz innym zainstalowanym urządzeniom zaspokojona zostanie potrzeba pobudzania układu przedsionkowo-proprioceptywnego oraz dotykowego, wyciszą się napięcia emocjonalne. Zabawy ruchowe wpłyną na wzmocnienie ogólnej sprawności fizycznej podopiecznych. Na terenie placówki odbywają się zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym, które czekając na zajęcia mogą teraz spędzać czas w aktywny sposób na świeżym powietrzu. Plac zabaw ma służyć najbardziej potrzebującym osobom, które wymagają ciągłej rewalidacji i rehabilitacji. Będą mogły z niego korzystać także dzieci z miejscowości Kębło i przyjeżdzające na zajęcia z hipoterapii, a także osoby odwiedzające placówkę. Uczniowie SOSW w Kęble w ramach zajęć z przysposobienia do pracy aktywnie włączyli się w zagospodarowanie tego miejsca, będą również dbać o roślinność zasadzoną na obrzeżach placu.

Projekt został zrealizowany dzięki ludziom dobrej woli, którzy bezinteresownie włożyli swoją pracę, fundusze oraz wkład rzeczowy w zorganizowanie miejsca, gdzie uśmiech nie schodzi dzieciom z twarzy. Dziękujemy.

Zdjęcia z wydarzenia (kliknij tutaj)


Kolonie letnie 2021 (27 czerwca – 10 lipca)

Wakacje to szczególny czas dla dzieci i młodzieży. W tym roku Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA”, wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży i rodziców, zorganizowało kolonie letnie dla wychowanków SOSW w Kęble. Młodzież miała okazję wzięcia udziału w różnych atrakcyjnych zajęciach, w trakcie których zdobywała nowe umiejętności i wiedzę.  Był to jednak przede wszystkim czas wypoczynku, zabawy i przygody. W trakcie kolonii wychowankowie brali udział w wycieczkach do Kazimierza Dolnego (rejs statkiem po Wiśle), do Nałęczowa,  do Ogrodu Botanicznego UMCS w  Lublinie. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach sportowych, plastycznych, tanecznych, kulinarnych czy spacerach po okolicy. Ograniczała nas jedynie nasza fantazja i czas, który tutaj płynął bardzo szybko. Każdy dzień przynosił ze sobą nowe atrakcje i niespodzianki.

Zarząd Stowarzyszenia pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, dzięki którym można było zorganizować wypoczynek letni dla uczniów SOSW w Kęble.

Życzymy wszystkim udanych wakacji i zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kolonii.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych
– „SZANSA” w Kęble

Zdjęcia z wydarzenia (kliknij tutaj)


Projekt „Posmakuj lubelskie – aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędzamy wakacje”.

Podczas kolonii zorganizowanych dla naszych uczniów realizowany był projekt „Posmakuj lubelskie- aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędzamy wakacje”. Dzięki funduszom uzyskanym z PFR Fundacji w ramach programu  „Wakacyjna AktywACJA” przeprowadzono cykl warsztatów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, mających na  celu pogłębienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. Poprzez uczestnictwo w zajęciach młodzież miała możliwość zapoznać się z produkcją ekologicznej i naturalnej żywności oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat walorów przyrodniczych i kulturowych okolicznych obszarów Lubelszczyzny. Odbyły się dwa warsztaty wyjazdowe. Pierwszy, przybliżył uczestnikom projektu powstawanie naturalnych soków owocowych.  Drugie spotkanie odbyło się w manufakturze ,,Mleczna Droga”, w której młodzież poznała sposób wytwarzania naturalnych serów i jogurtów. W ramach projektu zorganizowano również 3 warsztaty przeprowadzone przez przewodników Nadwiślańskiego Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym. Pierwszy, przybliżył świat owadów zamieszkujących  najbliższą okolicę i ich znaczenie dla ekosystemu. Drugi, tematycznie związany z ornitologią,  utrwalił wiedzę na temat ptaków mieszkających w najbliższym obszarze. Na trzecim warsztacie. uczestnicy poznawali zioła rosnące w naszym  otoczeniu.

Zdjęcia z wydarzenia (kliknij tutaj)

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.