loading

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.soswkeblo.pl (marzec 2024)

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kęble zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kęble (soswkeblo.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Nie wszystkie pliki dźwiękowe są uzupełnione o transkrypcję tekstową
 2. Nie wszystkie pliki wideo posiadają napisy dla osób niesłyszących i słabo słyszących.
 3. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami. Możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklaracje sporządzono dnia: 2022-03-28
Deklaracja została ostatnio poddana aktualizacji: 2024-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty Klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? 

Zgłoś to do : 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kęble, Marioli Bartoszcze
e-mailowo: soswwkeble@gmail.com lub telefonicznie 81 882 50 11

W zgłoszeniu:

 • podaj swoje imię i nazwisko, 
 •  dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • określ dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opisz, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najbardziej efektywny.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni 
od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wpłynięcia do nas Twojego wniosku. 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

 Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do głównego budynku dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, także osób poruszających się na wózku (pochylnia z kostki brukowej, aluminiowe poręcze).
 2. Budynek internatu wyposażony jest w windę, która umożliwia korzystanie 
  z pomieszczeń na poszczególnych piętrach (od -1 do 1). Na obszarze każdej kondygnacji nie ma zmian poziomów, korytarze i inne pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku szkoły (pałac) brak windy.
 3. Przy budynku szkoły znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.soswkeblo.pl (marzec 2023)

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kęble zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kęble (soswkeblo.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki, odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 2. Nie wszystkie pliki dźwiękowe są uzupełnione o transkrypcję tekstową
 3. Nie wszystkie pliki wideo posiadają napisy dla osób niesłyszących i słabo słyszących.
 4. Brak zmiany kontrastu między tekstem a tłem
 5. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami. Możesz kontaktować się z nami pisząc adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklaracje sporządzono dnia: 2022-03-28
Deklaracja została ostatnio poddana aktualizacji: 2023-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty Klawiaturowe Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?  Zgłoś to do :  Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kęble, Marioli Bartoszcze e-mailowo: soswwkeble@gmail.com lub telefonicznie 81 882 50 11

W zgłoszeniu:

 • podaj swoje imię i nazwisko 
 •  dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail). 
 • Określ dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść.
 • Opisz, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najbardziej efektywny

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni 
od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wpłynięcia do nas Twojego wniosku. 
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do głównego budynku dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, także osób poruszających się na wózku (pochylnia z kostki brukowej, aluminiowe poręcze).
 2. Budynek internatu wyposażony jest w windę, która umożliwia korzystanie 
  z pomieszczeń na poszczególnych piętrach (od -1 do 1). Na obszarze każdej kondygnacji nie ma zmian poziomów, korytarze i inne pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku szkoły (pałac) brak windy.
 3. Przy budynku szkoły znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.soswkeblo.pl (marzec 2022)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SOSW w Kęble.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • nie każda informacja tekstowa posiada tekst alternatywny (ALT),
 • brak tytułów tabeli określanych jako nagłówki tabelkowe,
 • filmy na stronie są jedynie linkami do portalu YOUTUBE.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Mariola Bartoszcze, soswwkeble@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 882 50 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do głównego budynku dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, także osób poruszających się na wózku (pochylnia z kostki brukowej, aluminiowe poręcze).
 2. Budynek internatu wyposażony jest w windę, która umożliwia korzystanie z pomieszczeń na poszczególnych piętrach (od -1 do 1). Na obszarze każdej kondygnacji nie ma zmian poziomów, korytarze i inne pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku szkoły (pałac) brak windy.
 3. Przy budynku szkoły znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.soswkeblo.pl (marzec 2021)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SOSW w Kęble.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • nie każda informacja tekstowa posiada tekst alternatywny (ALT),
 • brak tytułów tabeli określanych jako nagłówki tabelkowe,
 • filmy na stronie są jedynie linkami do portalu YOUTUBE.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Mariola Bartoszcze, soswwkeble@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 882 50 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do głównego budynku dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, także osób poruszających się na wózku (pochylnia z kostki brukowej, aluminiowe poręcze).
 2. Budynek internatu wyposażony jest w windę, która umożliwia korzystanie z pomieszczeń na poszczególnych piętrach (od -1 do 1). Na obszarze każdej kondygnacji nie ma zmian poziomów, korytarze i inne pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku szkoły (pałac) brak windy.
 3. Przy budynku szkoły znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.