loading

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym  jest  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego  z siedzibą w  Kęble,         

tel. 81 882 50 11
adres e-mail: soswwkeble@gmail.com

Inspektorem Ochrony Danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym  jest Aleksandra Jarocka

adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
adres do korespondencji:  Kębło 7, 24-160 Wąwolnica.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Kęble, ( Kębło 7, 24-160 Wąwolnica, tel.: 81 882-50-1, e-mail: soswwkeble@gmail.com)
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych  na podstawie przepisów prawa

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy  z siedzibą w Kęble, tel. 81 882 50 11 , adres e-mail: soswwkeble@gmail.com                  

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Jarocka,   adres mail:inspektor@cbi24.pl, adres do korespondencji: Kębło 7, 24-160 Wąwolnica.

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

 1. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.  Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 2. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 3. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dostępny jest do wglądu w sekretariacie Ośrodka.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych  na  zgody

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy  z siedzibą w Kęble, tel. 81 882 50 11 , adres e-mail: soswwkeble@gmail.com                  

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Jarocka,   adres mail:inspektor@cbi24.pl, adres do korespondencji: Kębło 7, 24-160 Wąwolnica.

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

 1. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.  Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 2. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 3. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dostępny jest do wglądu w sekretariacie Ośrodka.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.