loading

Psycholog

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga i psychologa, gdy:

 • potrzebują pomocy i rady
 • naruszane są ich prawa
 • doznają przemocy
 • odczuwają silne emocje, stres
 • potrzebują porady w zakresie wyboru przyszłego zawodu
 • chcą zaplanować swoją drogę rozwoju osobistego
 • przeżywają kłopoty rodzinne lub osobiste

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • diagnoza środowiska szkolnego w zakresie problemu uzależnień, agresji, poczucia bezpieczeństwa
 • współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami i instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży
 • kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • planowanie i koordynowanie działań w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • organizowanie akcji profilaktycznych
 • opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia
 • współpraca z rodzicami i wspólne wypracowywanie harmonogramu działań w celu rozwiązania zaistniałych problemów
 • współpraca z placówkami specjalistycznymi

Do obowiązków psychologa szkolnego należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Godziny pracy

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Barbara Kaniewska
PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Anna Ceglarska
Poniedziałek7:15 – 13:1512:30 – 15:30
Wtorek11:00 – 15:008:00 – 11:30
Środa13:00 – 18:008:00 – 14:00
Czwartek11:00 – 15:008:00 – 11:30
Piątek8:00 – 11:0010:00 – 16:00

Warto zajrzeć:

http://poradnia.pulawy.pl/
http://dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.narkomania.org.pl/
http://www.saferinternet.pl/pl/

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.