loading

Szkoła

O SZKOLE

Szkoła Przysposabiająca do pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w procesie edukacji od 16 do 24 rż. (istnieje możliwość wydłużenia etapów edukacyjnych).

 Oferuje zdobycie podstawowych umiejętności zawodowych z zakresu:

 • gospodarstwa domowego (sprzątanie, pranie, prasowanie, szycie, sporządzanie i wydawanie prostych posiłków), 
 • prac biurowych (obsługa podstawowego sprzętu biurowego),
 • wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
 • bukieciarstwa,
 • prac ogrodniczych.

Priorytetowym założeniem szkoły jest jak najlepsze, efektywne  przygotowanie uczniów do samodzielnego (na miarę możliwości) dorosłego życia.  

Duży nacisk kładziemy na kształtowanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych, które ułatwią w przyszłości naszej młodzieży samodzielne, w miarę niezależne funkcjonowanie.

Podstawa programowa szkoły dostosowana została do potrzeb oraz możliwości uczniów, stanowi spójną korelację z zajęciami rewalidacyjnymi oraz kształtującymi kreatywność. 

W oparciu o treści nauczania przewidziane w programie oraz diagnozę funkcjonalną, zespół nauczycieli opracowuje dla każdego ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, czas przeznaczony na realizację poszczególnych treści oraz metody są indywidualnie dostosowywane do poziomu oraz możliwości danego ucznia. 

PROGRAM SZKOŁY

W programie szkoły oferujemy następujące zajęcia: 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Uczniowie rozwijają i doskonaloną zdobyte do tej pory wiadomości i umiejętności – czytanie, pisanie, liczenie. Są przygotowywani do życia w zgodzie ze światem społecznym i przyrodniczym. Przygotowują się do dorosłego życia, do pełnienia ról społecznych, aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Poznają i przyswajają obowiązujące powszechnie społeczne normy i zasady, stosują w praktyce wdrażane na co dzień przepisy drogowe, zasady BHP, uczą się dbania o swoje zdrowie, wygląd i bezpieczeństwo. Podnoszą poziom samoobsługi, uczą się posługiwania pieniędzmi, a także korzystania z  różnych placówek użyteczności publicznej oraz dóbr kultury.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

Zajęcia mają charakter stricte praktyczny, umożliwiają naszym uczniom nabywanie i utrwalanie przydatnych w życiu społecznym i zawodowym umiejętności, kształtują właściwe postawy wobec pracy. Nabycie praktycznych umiejętności jest niezbędne do zmierzenia się z codziennymi obowiązkami, do podejmowania pracy w różnych dziedzinach, do odnalezienia swojego miejsca w życiu społecznym i zawodowym. 

Nabywanie umiejętności praktycznych przebiega na wielu płaszczyznach i obejmuje m.in. działania z zakresu następujących dziedzin:

 • dekoratorstwo, bukieciarstwo

Podczas zajęć młodzież nabywa umiejętności z zakresu rękodzieła artystycznego, uczy się różnych technik, poznaje materiały i sposoby ich wykorzystania do tworzenia przedmiotów dekoracyjnych.

Wykonane przez uczniów dekoracje, kompozycje z roślin są eksponowane nie tylko w Ośrodku, ale również podczas uroczystości okolicznościowych, kiermaszów, festynów, spotkań integracyjnych.

 • ogrodnictwo, sadownictwo

Zajęcia obejmują praktyczną naukę z zakresu uprawy warzyw, ziół, roślin ozdobnych, krzewów, drzewek owocowych. Uczniowie mają możliwość pracy na szkolnych działkach ogrodniczych, rozwijają umiejętności pielęgnowania rabat kwiatowych, dokonują nasadzeń roślin, dbają o systematyczne odchwaszczanie i nawadnianie terenu, przycinają drzewka, grabią liście. 

 • gospodarstwo domowe

Zajęcia obejmują szeroki wachlarz prac związanych z prowadzeniem domowego gospodarstwa. Uczniowie w odpowiednio wyposażonej i przystosowanej pracowni uczą się przygotowywania i wydawania posiłków, pieczenia ciast, korzystania z przepisów kulinarnych,  nakrywania do stołu, tworzenia pięknych dekoracji okolicznościowych na stole, obsługiwania sprzętu AGD. 

 • elementy szycia ręcznego i maszynowego

Podczas zajęć uczniowie uczą się prawidłowo posługiwać przyborami i urządzeniami krawieckimi, poznają podstawowe i ozdobne ściegi, wykonują zarówno rzeczy codziennego użytku, jak i dekoracyjne. W miarę możliwości wprowadzana jest nauka szycia maszynowego.

 • prace stolarskie

Zajęcia odbywają się w bogato wyposażonej pracowni technicznej, obejmują przede wszystkim prostą obróbkę drewna. Uczniowie poznają zasady działania i praktycznego użytkowania różnych narzędzi do pracy z drewnem, wykonują drobne przedmioty użytkowe oraz dekoracyjne.

Na zajęciach przysposobienia do pracy wykorzystujemy w pełni nie tylko nasze pracownie, ale również zaplecze związane z usytuowaniem Ośrodka – własne działki z ogrodem, sadem, rabaty z kwiatami itp., uczymy opieki nad zwierzętami. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia prowadzone w ramach wychowania fizycznego mają na celu usprawnianie funkcji ruchowych, pobudzanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu, do podnoszenia sprawności fizycznej, kondycji, do pracy nad sylwetką, do poszanowania zdrowych zasad sportowej rywalizacji.

Posiadamy w pełni wyposażoną salę gimnastyczną, siłownię, boisko do piłki nożnej oraz siatkówki. Zimą wykorzystujemy ogromny teren wokół Ośrodka do uprawiania sportów zimowych – narty, sanki. Dzięki temu, że proponujemy młodzieży zróżnicowane aktywności fizyczne, zajęcia sportowe nie kojarzą się naszym uczniom tylko z ćwiczeniami i wysiłkiem, ale przede wszystkim z dużą przyjemnością. 

Nasza młodzież bierze udział w zawodach sportowych, turniejach, olimpiadach, sprawdza swoje umiejętności i siły w różnych formach aktywności sportowej.

RELIGIA/ETYKA

Podstawą zajęć jest przypomnienie i utrwalenie podstawowych treści religijnych, prawd wiary a także uniwersalnych wartości niezbędnych w ludzkim życiu. W ramach przedmiotu uczniowie angażują się w przygotowywania uroczystości związanych z kościelnymi świętami, np. Wieczór Wigilijny, Spotkanie Wielkanocne.

Zajęcia z etyki wprowadzają ucznia w świat uniwersalnych wartości, pomagają rozróżniać dobro i zło, uwrażliwiają na drugiego człowieka, wzbudzają pozytywny stosunek wobec świata

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

Głównym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności porozumiewania się z drugim człowiekiem, nie tylko z najbliższym otoczeniem, ale również dalszym środowiskiem, dlatego umożliwiamy naszym uczniom doświadczanie komunikowania się także w instytucjach, ośrodkach kultury, punktach usługowych czy miejscach pracy. Na zajęciach pracujemy nad rozwojem języka i umiejętności porozumiewania się za pomocą mowy oraz z zastosowaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

Celem zajęć jest rozwijanie w uczniach postawy otwartej na nowe doświadczenia, artystyczne działanie, na uzewnętrznianie własnych emocji poprzez sztukę a także budowanie w młodym człowieku pozytywnego obrazu własnego JA  i wiary we własne siły i możliwości. 

Zajęcia stwarzają uczniom szerokie pole do twórczego działania, do rozwijania zainteresowań i predyspozycji, rozwijają wyobraźnię i potrzebę tworzenia. Obejmują szerokie spectrum ciekawych dla młodego człowieka pozycji z zakresu plastyki, muzyki czy literatury. Tu można wyrazić własną ekspresję, stworzyć niepowtarzalne dzieło, pokazać swoje widzenie świata, nauczyć się  szacunku do tego co inne– a wszystko w atmosferze ciepłej życzliwości i akceptacji. 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

W zakres zajęć rewalidacyjnych wchodzą działania o charakterze terapeutycznym, usprawniającym oraz korekcyjnym. Ich nadrzędnym celem jest stawianie na mocne strony ucznia i stymulowanie rozwoju psychomotorycznego przy jednoczesnym wyrównywaniu braków i eliminowaniu niepowodzeń:

 • korekcyjno – kompensacyjne, 
 • usprawniające mowę, 
 • hipoterapia,
 • hydroterapia (na basenie w SPA w Nałęczowie), 
 • arteterapia (zajęcia teatralne, muzyczno-taneczne, ceramiczne, plastyczne)
 • komputerowe, 
 • integracja sensoryczna.

Pełnemu, bezstresowemu rozwojowi naszych uczniów sprzyja kameralna atmosfera w klasie (liczba uczniów od 4 do 8 osób), umożliwiająca zindywidualizowanie procesu edukacyjnego i wychowawczego, poznanie i rozwijanie predyspozycji i zainteresowań poszczególnych wychowanków. 

W edukacji stawiamy na otwartość i integrację ze środowiskiem lokalnym, uczestniczymy w różnego rodzaju spotkaniach, konkursach, przeglądach, uroczystościach, festynach itp. organizowanych przez inne szkoły, instytucje oświatowe, kulturalne, władze lokalne. Zapraszamy ciekawych gości do nas, tj. formacje teatralne, artystów muzyków, przyrodników, stróżów prawa. Sami również jesteśmy autorami wielu akcji kulturalnych i sportowych integrujących nas ze środowiskiem lokalnym, m.in. imprez o zasięgu wojewódzkim (konkursów plastycznych, przeglądów teatralnych), międzyszkolnych zawodów sportowych, zawodów jeździeckich. 

Zapewniamy naszym uczniom bogatą ofertę rekreacyjno-wypoczynkową, która umożliwia im dostęp do kultury i rekreacji, organizujemy liczne wyjazdy, spotkania integracyjne, wycieczki jedno i kilkudniowe, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, Zielone Szkoły.

KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor mgr Mariola Bartoszcze
Wicedyrektor mgr Anna Wolińska

NAUCZYCIELE

Anna Ceglarska – psycholog szkolny
Barbara Kaniewska – pedagog szkolny

 1. Anna Barańska
 2. Agnieszka Waś (logopeda)
 3. Aneta Kruszyńska-Misiak
 4. Ewa Kubiś
 5. Urszula Kwiatkowska
 6. Jarosław Lipnicki
 7. Krzysztof Rutkowski
 8. Maria Skowyra
 9. Katarzyna Wicha
 10. Robert Wierzbicki
 11. s. Barbara Wiórko
 12. Edyta Włoch
 13. Katarzyna Wnuczek
 14. Anna Wolińska
 15. Barbara Wołoszyn-Lipnicka
 16. Beata Ziemlewska

RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2023/2024

Przewodnicząca – p. Dagmara Araucz
Zastępca przewodniczącej – p. Elżbieta Karasiuk
Sekretarz – p. Barbara Mirosław
Skarbnik – p. Magdalena Grelowska
Członkowie: p. Anna Tkaczyk, p. Jan Jasnowski.

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.