loading

Terapia metodą EEG Biofeedback

W naszej pracowni EEG Biofeedback stosowana jest nowoczesna, nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów, a uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywania zadań.

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, osoba wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której osoba w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

PRZEBIEG SESJI TRENINGOWEJ:

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy za pomocą czepka elektrody przekazujące sygnały z mózgu do monitora terapeuty, gdzie widoczne są w postaci poszczególnych pasm fal mózgowych. Na swoim monitorze trenujący widzi te sygnały w postaci gry wideo. Stara się spełnić założenia gry wyłącznie siłą woli, poprzez własne myśli, bez użycia klawiatury czy myszki, np. stara się utrzymać dużą szybkość jadącego samochodu, jechać prawą stroną drogi, przy dobrej widoczności. Przez cały czas otrzymuje informację zwrotną o swoim stanie – gra się udaje, otrzymuje punkty kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym – nie dostaje punktów, gra się nie udaje. W ten sposób trenujący wie, kiedy jest dobrze skoncentrowany a kiedy nie jest. Jego mózg uczy się wytwarzania nowych fal mózgowych. Ponieważ metoda ta koncentruje się na przyczynach trudności w uczeniu się jej efekty są długotrwałe.

CO DAJE TERAPIA?

Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka, polepszenie koordynacji ruchowej, lepsze radzenie sobie z emocjami, poprawa zachowania u osób agresywnych, z ADHD, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości.

DLA KOGO?

Polecana jest dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji. Dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu, z zaburzeniami neurologicznymi, z padaczką- po konsultacji z lekarzem neurologiem.

Wskazania:

  • zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera),
  • problemy w uczeniu się,
  • trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia),
  • problemy w zdobywaniu umiejętności matematycznych (dyskalkulia),
  • impulsywność i agresja, nadpobudliwość (ADHD),
  • koncentracja uwagi, moczenie nocne,
  • problemy z emocjami ,wyciszeniem, skupieniem uwagi.

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.