Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Od 1 września 2014 r. przy SOSW w Kęble działalność rozpoczął Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone będą przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: specjalistę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutę Integracji Sensorycznej i logopedę o specjalności wczesna interwencja logopedyczna oraz oligofrenopedagogów.

Terapeuci w naszej placówce wciąż podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Każdy z terapeutów jest przeszkolony z zakresu wspomagającej i alternatywnej komunikacji (AAC).

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju będą odbywały się w sali terapeutycznej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt umożliwiający terapię metodą Integracji Sensorycznej oraz pomoce dydaktyczne do terapii logopedycznej, stymulacji polisensorycznej i ogólnorozwojowej. Wyposażenie i urządzenie nowoczesnej sali terapeutycznej było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Zakładów Azotowych w Puławach.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze problemami rozwojowymi:

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • z autyzmem
 • zaburzeniami w komunikowaniu się
 • z zaburzeniami zachowania
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia lub słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pomoc udzielona w najwcześniejszym etapie rozwoju dziecka umożliwia uzyskanie najlepszych efektów. Przygotowuje do podjęcia nauki szkolnej w systemie szkoły masowej, w klasach integracyjnych lub szkole specjalnej - w zależności od możliwości i potrzeb dziecka.

Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należą:

 • ustalenie harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem pomocy rodzinie (plan terapii tworzony jest w oparciu o zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wywiad z rodziną dziecka i diagnozę specjalistów z Zespołu WWRD),
 • analizowanie skuteczności podejmowanych działań w ramach pomocy dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian we wcześniej opracowanym programie oraz planowanie dalszych działań.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Warunkiem objęcia dziecka taką formą pomocy jest złożenie do Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Autor: Jażdżewska-Koziej Dorota

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka