Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Historia Ośrodka

Skąpa jest wiedza na temat malowniczo położonego dworku w Kęble, w którym dziś znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Pozostałości archiwum szkolnego wskazują, iż samo Kębło w swojej historii było wsią królewską, potem znajdowało się w dzierżawie starostów kazimiersko – wąwolnickich. Należało do rodzin: Firlejów, Tarłów, Lubomirskich i Potockich. Do 1831 roku Kębło było własnością Czartoryskich.

Po nich właścicielami wsi została rodzina Wesselów, która wybudowała w 1880 roku na wzgórzu dworek otoczony parkiem. W końcu XIX Ignacy Wessel sprzedał dobra Rostworowskim, którzy szczególnie przysłużyli się do rozwoju osady.

Od 1947 roku w budynku dworku został założony Państwowy Dom Dziecka.

Od 1 września 1982r. majątek Państwowego Domu Dziecka przekazano na użytek Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu dla dzieci upośledzonych. Od 1984r. zaczyna funkcjonować nazwa Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie, z dniem 1 stycznia 1985r. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kęble zostaje przekształcony w samodzielną jednostkę budżetową podporządkowaną Kuratorium.

Z dniem 1 września 1996r. tworzy się Szkołę Przysposabiającą do Pracy Zawodowej dla Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym.

Dnia 1 czerwca 1997r. na wniosek Rady Pedagogicznej, Kurator Oświaty w Lublinie nadał Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Kęble imię Św. Franciszka z Asyżu.

Uchwałą Rady Powiatu Puławskiego z dnia 21 maja 2003r., z dniem 1 września 2003 r. połączono SOSW im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Puławach i SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Kęble w Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Puławach.

Ostatnie istotne zmiany dla placówki przyniósł rok 2006, w którym z dniem 1 września założono w Kęble, uchwałą Rady Powiatu w Puławach, trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.


Historia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kęble
w formacie ppsx (pokaz slajdów w programie Power Point):

historia Ośrodka


Nasza baza

Placówka SOSW w Kęble różni się znacząco od typowej szkoły ze względu na swoja siedzibę w zabytkowym dworku. Pałac mieści w swych murach szkołę i internat.

Posiadamy:
sale lekcyjne, pracownię komputerową z dostępem do Internetu, pracownię gospodarstwa domowego, pracownię integracji sensorycznej, pracownię doświadczenia świata, pracownię rehabilitacyjną.

Cały budynek otoczony jest pulsującym życiem parkiem, na terenie którego znajduje się boisko do gry, zadaszone miejsce na ognisko i plac zabaw.

Dużym atutem ośrodka jest posiadanie własnych koni, które służą przede wszystkim do zajęć z hipoterapii.

Do realizacji zadań statutowych Ośrodek posiada ponadto: szklarnię, tunele foliowe, działkę do zajęć przysposabiających do pracy.


Jazdy konne, wypoczynek

Atrakcyjna lokalizacja, możliwość udostępnienia miejsc noclegowych, sprawiają, że Kębło przyciąga turystów. W związku z tym w okresie wakacji i ferii istnieje możliwość wynajęcia pokoi osobom prywatnym. Baza noclegowa i rekreacyjna udostępniana jest do organizacji zebrań, konferencji, pikników, biwaków, ognisk. Placówka organizuje letnie i zimowe obozy jeździeckie. Ponadto przy placówce funkcjonuje klub jeździecki oraz prowadzona jest nauka jazdy konnej.

Środki pozyskane z wyżej wymienionej działalności wykorzystywane są na potrzeby placówki.


Kadra

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zatrudnia pracowników w trzech grupach: pedagogicznej, administracyjnej oraz obsługi. Pracownikami pedagogicznymi Ośrodka są: dyrektor Ośrodka, wicedyrektor, nauczyciele szkoły i internatu, psycholog, pedagog szkolny, logopeda, nauczyciele rewalidatorzy, hipoterapeuci.

Nauczyciele placówki to kadra w pełni wykształcona i wykwalifikowana do pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, posiadająca ponadto inne kwalifikacje.


Uczniowie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kęble jest placówką oświatowo – wychowawczą, która umożliwia edukację młodzieży niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 16 do 24 lat. Jest placówką ponadregionalną – w Ośrodku uczy się i mieszka młodzież z różnych powiatów i województw.


Program Ośrodka

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

1. zajęcia edukacyjne
 a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 b) zajęcia rozwijające komunikowanie się
 c) zajęcia kształtujące kreatywność,
 d) przysposobienie do pracy,
 e) wychowanie fizyczne,
 f) religia/etyka
2. zajęcia rewalidacyjne
3. zajęcia sportowe
4. zajęcia kształtujące kreatywność (w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu).


Zajęcia rewalidacyjne

W trakcie całego cyklu kształcenia uczniowie objęci są specjalistycznymi formami rewalidacji indywidualnej takimi jak:
- hipoterapia,
- arteterapia,
- teatroterapia,
- muzykoterapia,
- zajęcia usprawniające – korygowanie zaburzonych funkcji: analizatora wzrokowego, słuchowego, ruchowego,
- praca z komputerem,
- zajęcia edukacyjno – wyrównawcze,
- zajęcia logopedyczne,
- rehabilitacja

 


Plan Pracy Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Kęble
na rok szkolny 2018/2019

Więcej informacji znajduje się tutaj


Statut SOSW


Regulamin Rady Rodziców


Przy SOSW w Kęble działa Stowarzyszenie pomocy i wspierania rozwoju niepełnosprawnych - "szansa"

Więcej informacji znajduje się tutaj