Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

 

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych - „Szansa” w Kęble realizowało projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie w ramach zadania publicznego: „Opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiacych zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych, dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością”, tytuł zadania publicznego: „Kalendarz 2018”.

Kalendarz prezentuje działania podejmowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble na rzecz  osób z niepełnosprawnością intelektualną, pokazuje różne formy aktywności młodzieży, jej zainteresowania, umiejętności, potrzeby, wytwory. Trafił on do szkół,  poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, biblioteki, domu kultury, gminy, osób odwiedzających Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble oraz do uczniów ośrodka i ich rodzin. Kalendarz został przekazany do ponad 20  placówek na terenie Województwa Lubelskiego w powiatach: lubelskim, puławskim, ryckim, lubartowskim i opolskim. 

Kalendarze były przekazywane w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami, dzięki czemu dochodziło często do wymiany spostrzeżeń na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rezultatem projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat możliwości rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz promowanie działalności tych osób w środowisku.

Zadanie publiczne zostało wykonane dzięki pracy wolontarystycznej pani Małgorzaty Ostrowskiej, która jest jednocześnie autorką zdjęć do kalendarza, pani Renaty Kruk oraz pana Krzysztofa Rutkowskiego. Za współpracę podczas realizacji projektu Stowarzyszenie „SZANSA” serdecznie dziękuje.

 

Koordynator projektu

Grażyna Chudy

kalendarz 2018.pdf