Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

 Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda – przebaczenie,
gdzie zwątpienie – wiarę,
gdzie rozpacz – nadzieję,
gdzie mrok – światło,
tam gdzie smutek – radość.

— Św. Franciszek z Asyżu

 

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga i psychologa ,gdy:

 • potrzebują pomocy i rady
 • naruszane są ich prawa
 • doznają przemocy
 • odczuwają silne emocje, stres
 • potrzebują porady w zakresie wyboru przyszłego zawodu
 • chcą zaplanować swoją drogę rozwoju osobistego
 • przeżywają kłopoty rodzinne lub osobiste

 

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • diagnoza środowiska szkolnego w zakresie problemu uzależnień, agresji, poczucia bezpieczeństwa
 • współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami i instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży
 • kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • planowanie i koordynowanie działań w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • organizowanie akcji profilaktycznych
 • opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia
 • współpraca z rodzicami i wspólne wypracowywanie harmonogramu działań w celu rozwiązania zaistniałych problemów
 • współpraca z placówkami specjalistycznymi

Do obowiązków psychologa szkolnego należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

Godziny

pracy

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Barbara Kaniewska

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Anna Ceglarska

Poniedziałek

715 – 1315

1230 – 1530

Wtorek

1100 – 1500

800 – 1130

Środa

1300 – 1800

800 – 1400

Czwartek

1100 – 1500

800 – 1130

Piątek

800 – 1100

1000 – 1600


 

Warto zajrzeć:

http://poradnia.pulawy.pl/

http://dzieckowsieci.fdn.pl/

http://www.narkomania.org.pl/

http://www.saferinternet.pl/pl/